Portfolios > Press & Fold

Hold
Hold
Porcelain, engobes, tea stain
14" x 8"
2015